VAO ry:n säännöt

VAO Finland ry:n säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on VAO Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien ja heidän omaistensa hyvinvointia. Yhdistys haluaa myös edistää vankien olosuhteiden parantamista ja heidän vapautumisensa jälkeistä sopeutumista yhteiskuntaan. Yhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä viranomaisten, eri järjestöjen, yhdistysten ja muiden tahojen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • toimii vankien ja heidän omaistensa tukiyhdistyksenä
  • tarjoaa tukipalveluja
  • järjestää tiedotus-, neuvonta- ja virkistystilaisuuksia sekä retkiä/matkoja
  • voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa julkilausumia ja lausuntoja viranomaisille
  • pyrkii vaikuttamaan vankeja ja heidän omaisiaan koskeviin päätöksiin eri organisaatioissa
  • ylläpitää omia maksuttomia nettisivuja ja voi laatia julkaisuja ja tiedotteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi anoa ja vastaanottaa eri viranomaisilta ja järjestöiltä/säätiöiltä avustuksia ja toimintatukea.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on tai on ollut

  • vankilassa
  • vangin omainen
  • ammattilainen, joka työskentelee rikosseuraamusalalla

Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty hallituksessa.

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun. Hallituksen päätöksellä varsinainen jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksusta vuodeksi kerrallaan taloudellisista tai muista syistä, jotka hallitus kokouksessaan hyväksyy.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka yhdistyksen hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy.

Kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokoukselle.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitukseen valittavista henkilöistä vähintään 2/3 on oltava vankien omaisia.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallitus voi nimetä tarvittaessa eri toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Tarpeen vaatiessa asiat ratkaistaan äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, rahastonhoitaja tai sihteeri.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta jäsenille kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä annetuista äänistä paitsi 10§:ssä mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

9§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus.

6. Esitetään tilinpäätös ja toiminnankastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

10. Valitaan kaksi toiminnankastajaa ja heille kaksi varahenkilöä.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen....